Preisvergleichsportale – Porównywarki cen

Einleitung

Comarch Webshop enthält einen Mechanismus, mit dem du XML-Dateien für Preisvergleichs-Websites basierend auf der Liquid-Engine generieren kannst.

Dieser Mechanismus ermöglicht jegliche Eingriffe in die an Vergleichsseiten gesendeten Dateien. Es ermöglicht auch die unabhängige Integration mit jeder auf dem Markt erhältlichen Vergleichsmaschine.

Die Nutzung der Funktionalität ist nicht nur auf Preisvergleichsseiten beschränkt. Der Nutzer kann die generierten Dateien verwenden, um das Angebot an seine Kunden oder Verkäufer zu übermitteln.

Der Benutzer kann die Sprache, den Preis und die Währung für die generierte Datei auswählen.

Durch Ändern des Dateityps kann mit dem Browser mitteilen, in welchem ​​Typ das Dokument gesendet wird.

Die generierten Dateien können gesichert werden, indem der Zugriff darauf nur für angemeldete Benutzer beschränkt wird oder indem dem Link mit der Datei eine zufällig generierte Zeichenfolge hinzugefügt wird. Dadurch können Unbefugte nicht auf die Webshop-Ressourcendatei zugreifen.

Beschreibung des Gebiets

Preisvergleichsseiten befinden sich im Bereich Verkauf / Preisvergleichsseiten

Auf der Startseite des Bereichs können Sie:

  • Konfiguration vordefinierter Vergleichsportale wie Ceneo, Nokaut,
  • Hinzufügen neuer Dateien für andere Vergleichsmaschinen

Mehr zu den einzelnen Preisvergleichsseiten erfahrst di in der Hilfe im Abschnitt

Preisvergleichsportale.

Konfiguracja

Allgemein

Der Benutzer kann einen eigenen Namen für die Vergleichsmaschine definieren. Der Name wird nur zur Information auf der Liste der Vergleichsseiten verwendet.

Einstellungen

In der Konfiguration kannst di die Sprache, den Preis und die Währung auswählen, in der die Waren für die Datei generiert werden. Wenn Sie den Standardpreis wählen, können Sie Dateien mit Preisen generieren, die für angemeldete Benutzer geeignet sind.

Warenfilter

Im Abschnitt Artikelfilter kann Man das generierte Angebot auf Artikel mit einer bestimmten Verfügbarkeit eingrenzen. Dank dessen können wir nur Waren mit positivem Bestand und im Geschäft verfügbar in die Datei zurückgeben. An dieser Stelle können wir auch festlegen, ob eine Warenbeschreibung in die Artikeldatei aufgenommen werden soll, sie ist wichtig für die Positionierung.

Datei

Es gibt einen Link Dateiberechtigungen im Abschnitt Datei. Es enthält die Option Dateizugriff für eingeloggte Kunden, was bei der Erstellung von Preislisten mit eingeschränkter Verfügbarkeit der Datei wichtig ist.

Im selben Abschnitt finden Sie die Option, einen Hash zu generieren, d. h. eine zufällige Zeichenfolge, die an den Link mit der Datei angehängt wird, wodurch er weniger vorhersehbar wird.

Das Content-Type-Feld ermöglicht es dem Webbrowser oder dem Benutzer zu identifizieren, welche Art von Inhalt zurückgegeben wird.

Das wichtigste Feld im Abschnitt Datei ist das Feld, das die Vorlage der generierten Datei enthält. Es wird mit der ausgewählten Sprache und Liquid-Syntax bearbeitet.

Tipp
Es ist möglich, den Preis in der Vorlagendatei zu verwenden: bisheriger Nettopreis. Es kann nach Bezugnahme auf SubtotalPreviousPrice aufgerufen werden.

Verfügbarkeit

Dieser Abschnitt enthält ein Wörterbuch der Zugänglichkeit von einer bestimmten Site.

Tipp

Beispiel:

Die Website unterstützt die Verfügbarkeit mit dem Namen „Verfügbar. Shop hat ein Produkt”, die in der XML-Datei den Wert 1 hat. In diesem Fall enthält die Liste der Werte für die Verfügbarkeit den folgenden Artikel.

 

Dann ordnen wir die Werte von der Website durch Auswahl aus der Dropdown-Liste der Filialverfügbarkeit (in diesem Fall sofort verfügbar) zu.

 

Warenattribute

Hier kann Man die den Waren zugeordneten Attribute mit den von der Website geforderten Attributen verknüpfen.

Tipp

Beispiel:

Die Website erfordert ein Attribut namens BLOZ_7, aber ein solches Attribut auf dem Produkt ist für den Kunden nicht lesbar. Daher ordnen Sie an dieser Stelle das im ERP-System zugewiesene Attribut mit dem Namen BLOZ 7-Code dem XML-Attribut mit dem Namen BLOZ_7 zu.

Geteilte Ware

Auf dieser Registerkarte können Sie die Elemente auswählen, die in der XML-Datei generiert werden. Die Warenauswahl erfolgt nach Klick auf die Schaltfläche Warenauswahl.

Bei Vergleichsportalen, die eine Zuordnung von Waren zu Kategorien erfordern, sollten Sie Shop-Kategorien zusätzlich mit Kategorien auf der Website verknüpfen, wie unten beschrieben.

Vorsicht
Um Artikel auf dieser Registerkarte auswählen zu können, müssen Sie die Standardgruppe für den Artikel im ERP-System auswählen

Kategorien auf der Website

Auf dieser Registerkarte können Sie Kategorien im Webshop mit Kategorien auf der Website verknüpfen.

Bei Vergleichswebsites, die eine Liste mit Kategorien anbieten, klicken Sie einfach auf den Download-Button und wählen dann durch Klicken auf die Shop-Kategorie die entsprechende Kategorie auf der Website aus.

Vorsicht
Hinweis: Im Gegensatz zur Liquid-Syntax, die zum Erstellen von Vorlagen im Webshop verwendet wird, sollte für Dateien für einzelne Produkte das foreach-Tag anstelle des for-Tags verwendet werden.

 

 

 

 

Einleitung

Comarch e-Sklep zawiera mechanizm pozwalający na generowanie plików XML dla porównywarek cenowych w oparciu o silnik Liquid.

Mechanizm ten pozwala na dowolną ingerencję w plikach wysyłanych do porównywarek. Umożliwia także na samodzielną integrację z dowolną porównywarką dostępną na rynku.

Zastosowanie funkcjonalności nie ogranicza się wyłącznie do porównywarek cen. Użytkownik może użyć generowanych plików do przekazania oferty swoim klientom bądź sprzedawcom.

Użytkownik ma możliwość wyboru języka, ceny oraz waluty, dla generowanego pliku.

Modyfikacja typu pliku pozwala na informowanie przeglądarki, w jakim typie wysyłany jest dokument.

Generowane pliki można zabezpieczyć, poprzez ograniczenie dostępu do nich tylko dla zalogowanych użytkowników, bądź poprzez dodanie losowo generowanego ciągu znaków do linku z plikiem. Dzięki temu nieuprawnione osoby nie otrzymają dostępu do pliku z zasobami sklepu.

Beschreibung des Gebiets

Porównywarki cen znajdują się w obszarze Sprzedaż / Porównywarki cen

Strona główna obszaru pozwala na:

  • konfigurację predefiniowanych porównywarek takich jak np. Ceneo, Nokaut,
  • dodawanie nowych plików dla innych porównywarek

Więcej na temat poszczególnych porównywarek cenowych można znaleźć w centrum pomocy w sekcji Porównywarki cenowe.

Konfiguracja

Allgemein

Użytkownik może zdefiniować własną nazwę dla porównywarki. Nazwa używana jest jedynie informacyjnie na liście porównywarek.

Einstellungen

Konfiguracja pozwala wybrać język, cenę i walutę, w której będą generowane towary do pliku. Wybranie ceny domyślnej pozwala na generowanie plików z cenami właściwymi dla zalogowanych użytkowników.

Warenfilter

Sekcja Filtr towarów daje możliwość zawężenia generowanej oferty do towarów o określonej dostępności. Dzięki temu możemy do pliku zwrócić tylko towary o dodatnim stanie magazynowym i dostępne w sklepie. W tym miejscu możemy również ustalić, czy do pliku z towarami ma być dodawany opis towarów, jest to ważne ze względu na pozycjonowanie.

Datei

W sekcji Plik znajduje się link Uprawnienia do pliku. Zawiera on opcję Dostęp do pliku dla klientów zalogowanych, która jest istotna w przypadku generowania do pliku cenników o ograniczonej dostępności.

W tej samej sekcji znajdziemy opcję generowania Hash, czyli losowego ciągu znaków, który zostanie doklejony do linku z plikiem, dzięki czemu będzie on mniej przewidywalny.

Pole Content-Type pozwala przeglądarce internetowej bądź użytkownikowi zidentyfikować jakiego typu będą zwracane treści.

Najważniejszym polem sekcji Plik jest pole zawierające szablon generowanego pliku. Jego edycja odbywa się przy użyciu wybranego języka oraz składni Liquid.

Tipp
Możliwe jest skorzystanie w pliku szablonu z ceny: poprzednia cena netto. Można ją wywołać po odwołaniu się do SubtotalPreviousPrice.

Verfügbarkeit

Sekcja ta zawiera słownik dostępności z danego serwisu.

Tipp

Przykład:

Serwis obsługuje dostępność o nazwie „Dostępny. sklep posiada produkt”, która w pliku XML przybiera wartość 1. W takim przypadku na liście wartości dla dostępności mamy pozycję jak poniżej.

wartość dostępności

Następnie przypisujemy wartości z serwisu poprzez ich wybór z listy rozwijanej, do dostępności sklepowych (w tym przypadku do dostępny od ręki).

 

Atrybuty towaru

Tutaj możesz powiązać atrybuty przypisane do towaru z tymi wymaganymi przez serwis.

Tipp

Przykład:

Serwis wymaga atrybutu o nazwie BLOZ_7, jednak taki atrybut na towarze nie jest czytelny dla klienta. Dlatego w tym miejscu dokonujesz mapowania atrybutu nadanego w systemie ERP o nazwie Kod BLOZ 7 na atrybut XML o nazwie BLOZ_7.

Towary udostępniane

W tej zakładce można wybrać towary, które zostaną wygenerowane w pliku XML. Towary wybieramy po kliknięciu w przycisk Wybierz towary.

Dla porównywarek, które wymagają przypisywania towarów do kategorii, należy dodatkowo powiązać kategorie sklepowe z kategoriami w serwisie, co opisano poniżej.

Vorsicht
Aby można było wybrać towary w tej zakładce, należy zaznaczyć domyślną grupę na na towarze w systemie ERP

Kategorie w serwisie

W tej zakładce można powiązać kategorie sklepowe z kategoriami z serwisu.

Dla porównywarek, które udostępniają listę kategorii, wystarczy kliknąć w przycisk pobierz i następnie klikając na kategorię sklepową wybrać dla niej kategorię, która odpowiada jej w serwisie.

Vorsicht
Uwaga: W przeciwieństwie do składni Liquid używanej do tworzenia szablonów sklepowych, w przypadku plików, dla poszczególnych produktów, zamiast tagu for należy stosować tag foreach.

 

War dieser Artikel hilfreich?